• ตรวจสอบผลการเรียน
 • Sensiri News
 • ประวัติโรงเรียน
 •          ท่านอำมาตย์พระพิทักษ์  สมุทรเขตร์  ผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  รองอำมาตย์เอกหลวงประกิต  วุฒิสนธ์ ธรรมการจังหวัดบุรีรัมย์  และรองอำมาตย์ตรีขุนราษฎ์  เจริญสุข  ปลัดอำเภอ  ได้มาตั้งและเปิดโรงเรียนขึ้นที่วัดหนองยาง 

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2471  โดยสร้างทีเรียนชั่วคราวขึ้นในวัดสว่างอารมณ์  ให้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2" (วัดบ้านหนองยาง)โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์เป็นที่เรียน  โดยมี นายบัว  นาระคล  เป็นครูใหญ่  ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาประชาบาลของราษฎรในหมู่บ้านนี้ 

          ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม   2482 พระสมุห์เสน  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์  ผู้ปกครอง  คณะครูและนักเรียน  โดยการนำของนายชลอ  บุญญฤทธิ์  ครูใหญ่ ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร  แบบ ป. 2 สองชั้น 6 ห้องเรียน  ซึ่งทางราชการอนุมัติเงินสนับสนุน  เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท  โดยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียน ซึ่งขุนบริรักษ์  นครเขต   นายอำเภอได้ทำการเหยียบย่ำไว้ ตั้งแต่ 2460 

          วันที่ 24  มีนาคม 2486 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2 (วัดบ้านหนองยาง) เป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลอิสาณ 2 (วัดบ้านยาง) 

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2493 พระสมุห์เสน เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง  คณะครูและนักเรียน  โดยการนำของนายปรีชา  ธีระกุล  ครูใหญ่ ได้ช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป.1 พื้นสูงขนาด 6 ห้องเรียน  โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด 

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนประชาบาล ตำบลอิสาณ 2" (วัดบ้านยาง) เป็น "โรงเรียนเสนศิริอนุสรณฺ" ตามชื่อของพระสมุห์เสน เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ที่เป็นผู้อุปการะโรงเรียน 

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2499 ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาขึ้น  โดยเปิดมัธยมศึกษาขึ้น  โดยอาศัยอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และชั้นมัธยมศึกษาได้ยุบเมื่อ พ.ศ.2521 โดยให้นักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกรมสามัญศึกษา 

           วันที่ 29 กันยายน 2499 ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก และในปีการศึกษา 2503 ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นการศึกษาใหม่ 

           วันที่ 1 ตุลาคม 2509 ได้โอนการศึกษาประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เแลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ 

           วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้มีพระราชบัญญัติโอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

           วันที่ 1 ตุลาคม 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรัปรุง พ.ศ. 2533) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

           วันที่ 14 มิถุนายน 2534 สำนักงานที่ราชพัสดุจังหวัดได้มาสำรวจที่ดินของโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. 50 โดยทำการรังวัดปักเขตที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน  

           วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ไดอนุมัติให้เปิดทำการ สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และในปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

           วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้โอนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-28 12:03:02 น.

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612050 อีเมล์: sensiri2020@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวววลี สิริวรจรรยาดี โทรศัพท์: - อีเมล์: sensiri2020@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]