• ตรวจสอบผลการเรียน
 • Sensiri News
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงเพชรลดา  เจิมขุนทด           ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูวิโคตร                  รองประธาน

  3. เด็กหญิงนฤมล  จำปาทอง                 กรรมการฝ่ายปฏิคม

  4. เด็กชายจักรรินทร์  เย็นอุรา                กรรมการ

  5. เด็กหญิงฐิติมา  เยรัมย์                      กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  6. เด็กหญิงศศิธร  คงจิตต์                     กรรมการ (หัวหน้าประชาสัมพันธ์)

  7. เด็กหญิงวรรณวิภา  อินสุพรรณ          กรรมการ

  8. เด็กหญิงเกศรินทร์  เงาใส                 กรรมการ (เหรัญญิก)

  9. เด็กหญิงอุษณีย์  เข็มรุกขา                กรรมการ (เหรัญญิก)

  10.เด็กหญิงพิยดา  ยอดอ่อน                กรรมการ (เหรัญญิก)

  11.เด็กชายณัฐพงศ์  บุญครอง               กรรมการฝ่ายวิชาการ

  12.เด็กหญิงรัตนา  เกตุชิต                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-18 13:33:06 น.

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612050 อีเมล์: kruwaeo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวววลี สิริวรจรรยาดี โทรศัพท์: 0881029055 อีเมล์: kruwaeo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]