• ตรวจสอบผลการเรียน
 • Sensiri News
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  1.โรงเรียนจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  2.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.ให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  4.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์(Goal)

  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-28 12:03:02 น.

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612050 อีเมล์: sensiri2020@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวววลี สิริวรจรรยาดี โทรศัพท์: - อีเมล์: sensiri2020@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]