• ตรวจสอบผลการเรียน
 • Sensiri News
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร

  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต  1

   

  1. เวลาในการปฏิบัติราชการ

   • มาถึงโรงเรียนอย่างช้าเวลา 08.00 น. โรงเรียนเข้าเวลา 08.15 น.

   • เมื่อเข้ามาในโรงเรียนถือว่าเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   • ไม่ควรรับประทานอาหารเช้าในห้องเรียนขณะที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่

   • เวลากลับหลังจากเลิกแล้ว คือถ้าไม่ใช่วันที่ปฏิบัติหน้าที่เวรให้กลับตั้งแต่เวลา 16.15 น.

   • เป็นต้นไป ถ้าปฏิบัติหน้าที่เวรกลับเวลา 16.30 น. แต่ถ้ายังมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนและ

   • ผู้ปกครองยังไม่มารับให้  รอจนกระทั่งนักเรียนกลับหมดแล้ว

   

  1. การลาหยุดราชการ

   • การลากิจ จะต้องลาล่วงหน้า เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแล้ว จึงจะหยุดราชการได้

   • การลาป่วยให้แจ้งผู้บริหารทราบในช่วงเช้าก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อจัดครูสอนแทน

   • และให้ยื่นใบลาในช่วงเช้าของวันที่มาทำการหลังครบกำหนดการลา

   • การยื่นใบลาให้ยื่นต่อผู้ช่วยฝ่ายธุรการ และผู้ช่วยฝ่ายธุรการตรวจสอบและเสนอผู้อำนวยการ

   • เพื่อการอนุมัติ

   • เมื่อหยุดราชการไปโดยไม่แจ้งสาเหตุให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบโดยตรงเมื่อมาปฏิบัติราชการหลังจากหยุดไปแล้วไม่ยื่นใบลาตามกำหนดถือว่าขาดราชการ

   

  1. การออกนอกบริเวณโรงเรียน

   • เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องขออนุญาตผู้บริหาร

   • และบันทึกลงสมุดขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา และกลับในเวลาที่กำหนด

   • การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในขณะที่มีชั่วโมงปฏิบัติการสอนควรหลีกเลี่ยง

   • แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแทน

   

  1. การรับประทานอาหาร

   • เนื่องจากนักเรียนต้องรับประทานอาหารในห้องเรียน ครูที่สอนในชั่วโมงที่ 3 จะต้องควบคุมระเบียบการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เสร็จก่อน แล้วจึงลงมารับประทานอาหารในห้องประชุม       

   • ถ้าสามารถรับประทานอาหารพร้อมกับนักเรียนในห้องเรียนก็จะดีมาก จะได้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และมารยาทในการรับประทานอาหารด้วย

   • ครูเวรที่ต้องดูแลนักเรียนในเวลาพักกลางวัน ให้รับประทานอาหารก่อน เพื่อที่จะได้ดูแลนักเรียนในช่วงพักตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 12.00 น.

   

  1. การแต่งกาย

  วันจันทร์                   ชุดเครื่องแบบราชการ

  วันอังคาร                  ชุดอนุรักษ์ไทย/ผ้าไทย

  วันพุธ                      ชุด Sport Day

  วันพฤหัสบดี               ชุดลูกเสือ

  วันศุกร์                     แต่งกายชุดสุภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-28 12:03:02 น.

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612050 อีเมล์: sensiri2020@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แวววลี สิริวรจรรยาดี โทรศัพท์: - อีเมล์: sensiri2020@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]