โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายประเสริฐ  แมนไธสง                                                                                  ประธานกรรมการ

  2. นางทองพูน  ทองคร่ำ  ผู้แทนผู้ปกครอง                                                            กรรมการ

  3. นายไพบูลย์  สดรัมย์   ผู้แทนครู                                                                         กรรมการ

  4. นางสาวพัทธณันท์  พฤกษชาติ  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                         กรรมการ

  5. นายสมศักดิ์  แมนไธสง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              กรรมการ

  6. นายถนอม  ชัยอุป  ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                     กรรมการ

  7. พระสมศักดิ์  สมจิตโต  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  กรรมการ

  8. นางนภัสนันท์  พิรุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                      กรรมการ

  9. นายสมพงษ์  ทูนมาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู                              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044182536 อีเมล์: khrok@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุติมา ว่องวัฒนากูล โทรศัพท์: 0624656926 อีเมล์: krokkheenoo2561@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]