โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

     โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู บริการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกาาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง และเสมอภาค

  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน

  3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกาานำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

  6. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงความเป็นไทยและท้องถิ่น

  7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044182536 อีเมล์: khrok@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ชุติมา ว่องวัฒนากูล โทรศัพท์: 0624656926 อีเมล์: krokkheenoo2561@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]