โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนด                                                                                                                                                                                                                              2. ส่งเสริม / พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้านการกีฬา                                                                                                                                                                                                                                   3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นมาสอนมาสอนงานอาชีพให้นักเรียน                                                                                                                                                                                                                                   4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอเสมอ                                                                                                                                                                                                                                  5. ส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และด้านวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                          6. นักเรียนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนา / ความรู้ประชาธิปไตยเป็นอย่างดี                                                                                                                                                                                                                                        7. นักเรียนต้องได้รับความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพย์ติด                                                                                                                                                                                                                         8 . พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้สนองตอบต่อภาระงานที่กำหนดให้สำเร็จสำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                9.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกคนคน                                                                                                                                                                                                                                                   10. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                      


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 22:49:58 น.

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samakkeemeechai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สยาม มะริดรัมย์ โทรศัพท์: 0852031497 อีเมล์: Siam.maridram@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]