• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติของโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านนากลางตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24  กรกฎคม 2495  เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาจัดสร้างโดยการอนุมัติของคณะกรรมการอำเภอจัดการศึกษาได้ด้วยเครดิตแผนกการศึกษาของคณะรัฐบาล การสอนได้เปิดสอนแบบศึกษานักเรียนชายหญิงรวมกัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สอนวิชาสามัญรวมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  สถานที่เรียนอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านนากลาง  เมื่อปี  พ.ศ. 2512  ทางโรงเรียนได้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1.ซ. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ประชาชนชาวบ้านนากลาง โคกเพชร สว่างงิ้วงาม ได้เสียสละเงินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดที่ก่อสร้างอาคารเรียน เนื้อที่  9  ไร่  บริเวณบ้านนากลาง  และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2512  และทางโรงเรียนได้ทำพิธีเปิดทำการสอน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คือ  นายเสน่ห์  เสนาปักธงไชย  ศึกษาธิการอำเภอ  นายจรัส   พรรณวรรณ  ประชาชนชาวบ้าน   นากลาง  โคกเพชร  สว่างงิ้วงาม  ได้มาร่วมพิธีด้วย

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนากลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในเขตพื้นที่บริการบ้านนากลาง หมู่ที่ 4 บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 บ้านสว่างงิ้วงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน แยกเป็น ชาย 61  คน หญิง 65  คน จัดเป็น 8 ห้องเรียน  มีครู  จำนวน  7  คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน พนักงานราชการ จำนวน ….-… คน พนักงานช่างปูน 4  จำนวน  1  คน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-20 11:13:09 น.

โรงเรียนบ้านนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630314 อีเมล์: bannaklangs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลิ ไชยสิน โทรศัพท์: 0898039527 อีเมล์: bannaklangs@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]