โรงเรียนบ้านหนองตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. โรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

    2.โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการวิเคราะห์วิจัยและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

    3.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษกิจพอเพียง

    4. โรงเรียนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Bannongtrad@buriram1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพยอม ศรีวัชรามาศ โทรศัพท์: 0885838712 อีเมล์: payom2517@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]