โรงเรียนพระครูวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายไพศาล  อ่อนรัมย์                              ประธาน

  2.  เด็กหญิงศศิธร  ศิขิรัมย์                                 รองประธาน

  3.  เด็กหญิงชาลิสา  ดัดตนรัมย์                         เลขานุการ

  4. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดูเชิญรัมย์                   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  5.  เด็กชายวัชรเดช  คงศิริปัญญา                    หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

  6.  เด็กชายชาญชัย  แว่นรัมย์                          หัวหน้าฝ่ายงานสารวัตรนักเรียน

  7.ด.ญ.ปิยธิดา   เหลวกูล                                 หัวหน้าฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมและอนามัยโรงเรียน

  8.ด.ญ.ชนิตา   แหวนเงิน                                ผู้ช่วยงานวิชาการด้านกิจกรรมให้ความรู้

  9. ด.ช.กันต์   ด้ายรินรัมย์                                ผู้ช่วยงานวิชาการด้านกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ

  10.ด.ญ.วิสรรศนีย์   ผ่านพินิจ                          ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ด้านเผยแพร่ข่าวสาร

  11.ด.ช.มนัสนันท์   บุราณสุข                          ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้านบันทึกภาพกิจกรรม

  12.ด.ญ.ธันยมัย   คำแดง                               ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ด้านเสียงตามสาย

  13.ด.ญ.นิตยาพร  เดชารัมย์                           ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ด้านต้อนรับ/ปฏิคม

  14.ด.ช.เจตดิลก  เยวรัมย์                              ผู้ช่วยงานสารวัตรด้านงานจราจร

  15.ด.ช.ดัสกร   วงศ์สมบัติ                             ผู้ช่วยงานสารวัตรนักเรียนด้านวินัยนักเรียน

  16.ด.ญ.ณัฐริกา  ดีรบรัมย์                             ผู้ช่วยงานสารวัตรนักเรียนด้านช่วยเหลือและบริการ

  17.ด.ญ.ปัทมาภรณ์  ด้ายรินรัมย์                   ผู้ช่วยงานสารวัตรนักเรียนด้านช่วยเหลือและบริการ

  18.ด.ช.สุภาพ  ดาวเรืองรัมย์                        ผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม

  19.ด.ช.วิศรุต  ดาวรัมย์                                ผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม

  20.ด.ช.จำรัส   ดัดตนรัมย์                           ผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม

  21.ด.ช.ชนะศักดิ์   มั่นชาติ                         ผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม

  22.ด.ช.พีรพันธ์  โพทโสม                          ผู้ช่วยงานกิจกรรมอนามัย

  23.ด.ญ.สุวรา  แก่นโพธิ์                            ผู้ช่วยงานกิจกรรมอนามัย

  24.ด.ช.วีรภัทร  สิงกุรัง                              กรรมการ

  25.ด.ญสุรางคนา จ่าอินทร์                        กรรมการ

  26.ด.ญ.ณัฐนิชา  ทิมาทัน                         กรรมการ

  27.ด.ญ.ณัฐฐิญากร ลักษณะมนตรี             กรรมการ

  28.ด.ญ.ลักษณา  กาดยารัมย์                     กรรมการ

  29.ด.ช.วิวัฒน์  ปูดวงรัมย์                           กรรมการ

  30.ด.ช.ชยพล    คงเมือง                            กรรมการ     

  31.ด.ช แผ่นดิน  โชติมุข                             กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 13:54:26 น.

โรงเรียนพระครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08-7377-7979 อีเมล์: prakruvittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลกร หมื่นฤทธิ์ โทรศัพท์: 0872599393 อีเมล์: ticprakru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]