โรงเรียนพระครูวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1- 2  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ  2551

  2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทุกประเภททั้งผู้เรียนปกติ พิการ ด้อยโอกาส และที่มีความสามารถพิเศษ

  3.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน  มีคุณธรรมนำความรู้  สุขภาพแข็งแรง  มีความรู้ทักษะพื้นฐานและคุณภาพตามมาตรฐาน

  4.  ส่งเสริมการบริหารแบบ มีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                               

  5.  ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อม

  6.  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  7.  พัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  8.  กำกับดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

  เป้าประสงค์

  1. เพื่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน  สุขภาพแข็งแรง  สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4.  เพื่อระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน  ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  7.  เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 13:54:26 น.

โรงเรียนพระครูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08-7377-7979 อีเมล์: prakruvittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชวัลกร หมื่นฤทธิ์ โทรศัพท์: 0872599393 อีเมล์: ticprakru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]