โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •     โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  เลขที่  146  หมู่  9 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  e-Mail :makatae.brm1@gmail.com      เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีเนื้อที่  12  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  หมู่ 2  และหมู่  9  ตำบลพระครู  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

               โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2497 โดยอาศัยวัดเป็นที่เรียน  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีนักเรียนทั้งหมด  79 คน มีนายสอน  จันทสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  5  กันยายน  พ.ศ.  2509  ได้ย้ายจากศาลาวัดไปเรียนที่ ที่ดินใหม่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากชุมชน ได้งบก่อสร้าง  อาคารแบบ  ป  1ซ   มี  นายทา  มะลิงาม  เป็นครูใหญ่

               เมื่อปี   พ.ศ.  2528   โรงเรียนได้ย้ายมาเรียนที่ปลูกสร้างใหม่  อาคารแบบ  ป 1 ฉ โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มี  นายอนุชิต   ดีรมรัมย์  เป็นอาจารย์ใหญ่  ในปี  พ.ศ. 2532  ได้จัดสรรงบประมาณอาคารเรียนแบบ สปช.  105/29  จำนวน 1 หลัง  มีจำนวน  4  ห้องเรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2540  ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยสอนตั้งแต่อนุบาล  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ในปี  พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร   สปช  105/29  บริเวณชั้นล่าง จำนวน  3  ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบจาก สพฐ. เป็นเงินจำนวน  1,216,000  บาท  และได้รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องส้วมแบบสร้างเอง  พัฒนาภูมิทัศน์และห้องสมุดโรงเรียนจากกองผ้าป่าสามัคคีเป็นเงินจำนวน  497,723 บาท

               ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีนางประกอบ  เพชรสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: maka.br1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมงคล ทะนันไธสง โทรศัพท์: 0833878418 อีเมล์: sirimongkoltanun1976@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]