โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายไสว   ดวงน้อย                                                               ประธานกรรมการ

  2. นายพัชรพล  เกษหอม            ผู้แทนปกครอง                             กรรมการ

  3. นางสาวสสุมาลี  ศรีตะวัน       ผู้แทนครู                                       กรรมการ

  4. นายบุญมี  ปิดตาระเต            ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

  5. นางทองหล่อ   อยู่รัมย์           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นายชมพู    ประทัด                ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

  7. พระครูวิทธิคุณดำรง              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ

                                                   ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่       กรรมการ

  8. นายเขียน  บุญเทศ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  9. นายสมบัติ  ชอบธรรม           ผู้อำนวยการสถานศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ โทรศัพท์: 0925326948 อีเมล์: nararat.kawe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]