โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.         จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ

  2.         พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามความต้องการ                            

  3.         ดำเนินการสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  4.         จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นให้ผู้เรียนมีความคลอบคลุมในด้าน

  ความสามารถ และมีทักษะจำเป็นแต่ละช่วงชั้น  ด้านคุณลักษณะมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ ตลอดจนจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับคือระดับปฐมวัย โดยเฉพาะมาตรฐานที่  4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเกณฑ์เมตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  และมาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

  5.         บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                 

  6.         จัดกิจกรรมบูรณาการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและ สิ่งแวดล้อม

  7.         กำกับดูแลติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกระดับ

  8.         ระดมทรัพยากร  ทุกภาคส่วนมาร่วมจัดการศึกษา

  เป้าหมาย

                               (1)  โรงเรียนมีความเข็มแข็งในการจัดการศึกษา 

                               (2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีอุดมการณ์และศักยภาพในการปฏิบัติงาน

                               (3)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                               (4)  ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย  8  ปีอย่างทั่วถึง

                               (5)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา

                               (6)  ได้รูปแบบการพัฒนา  การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

                               (7)  บุคลากร  ชุมชนหน่วยงานอื่น ๆ  ชื่นชมโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ โทรศัพท์: 0925326948 อีเมล์: nararat.kawe@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]