โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •          

  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  ตั้งอยู่เลขที่  119  หมู่ที่  4  บ้านหนองปรือ  ตำบลกลันทา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ.  2498  พื้นที่  6  ไร่  1  งาน  78  ตารางวา  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและประชาชนทั่วไป  ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินแะแรงงานช่วยกันก่อสร้างขึ้น      เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4  โดยมีนายอุดม  ไชยอุดม  เป็นครูใหญ่คนแรก ครูประจำการ  3  คน       นักเรียนทั้งหมด  85  คน  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ  4  ปี  และหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนคือ  บ้านสวัสดี  บ้านหนองปรือ  ตำบลกลันทา  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และบ้านโคกเพ็ก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวจัดการเรียนการสอน

  •           พ.ศ.  2503  ทางราชการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาประชาบาล  4  ปี  และให้ทุกโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  กระทรวงมหาดไทย

  •           พ.ศ.  2521  ทางราชการได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่  คือ  หลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.  2521  ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับ 6  ปี  จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น  ป.1-ป.6  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  กระทรวงมหาดไทยพ.ศ.  2522  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับอีก 2  ชั้นเรียน คือเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  •           พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ  2  ชั้น  3  ห้องเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  474,000  บาท  พ.ศ.  2523  ทางราชการได้โอนการศึกษา  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด  ไปอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  และให้โรงเรียนทุกโรงในจังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  (สปจ.บุรีรัมย์)

  •           พ.ศ.  2536  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนชั้น  ม.1-ม.3  ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.  2521และปรับปรุง  พ.ศ.  2533

  •           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองปรือ  เปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-อนุบาล  2) ระดับช่วงชั้นที่  1  (ชั้น  ป.1 - ป.6)  และระดับช่วงชั้นที่  2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น  ม.1-ม.3)   รวมทั้งสิ้น  11  ห้องเรียน  มีอาคารเรียน  2  หลัง  14 ห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้องห้องสมุด  1  ห้อง  ห้องพักครู  1  ห้อง  ห้องพยาบาล  1  ห้องและห้องสหกรณ์  1  ห้อง  จึงเหลือเป็นห้องเรียนจริงจำนวน  11  ห้องเรียน

  •            อาคารเอนกประสงค์กรมสามัญ  205  จำนวน  1  หลัง  ส้วม  แบบ  สปช.  601/2529  2  หลัง 10  ที่ ส้วมเด็กชั้นอนุบาล  1  หลัง  1  ที่  ส้วมสพฐ.4  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  ถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  1  ชุด  4  คอลัมภ์  และ แบบ ฝ.30  1  ชุด  4  คอลัมภ์ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:00:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0868731029 อีเมล์: nongprue3101007@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิราภรณ์ ปะระทัง โทรศัพท์: 0879669514 อีเมล์: jijiza25282528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]