โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทุกประเภททั้งผู้เรียนปกติ พิการ ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษ

  2.จัดการศึกษาให้ผู้เรียน  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

  3.บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง             

  4.  จัดกิจกรรมบูรณาการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5. พัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  6.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

  7. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยี  สารสนเทศในการบริหารจัดการการจัด

  กิจกรรมการเรียนการสอน                            

   8.  ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 11:00:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0868731029 อีเมล์: nongprue3101007@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิราภรณ์ ปะระทัง โทรศัพท์: 0879669514 อีเมล์: jijiza25282528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]