โรงเรียนบ้านหนองโสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองโสน เดิมเรียกว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์     ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2483 นายกระจ่าง สุขเกษม ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้จัดตั้ง      จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      เมื่อปีการศึกษา 2523 และเปิดการสอนชั้นเด็กเล็กเมื่อปีการศึกษา  อาคารเรียนเดิมเป็นศาลาพักร้อนของ       นางอินทร์ นางเขียว     นายสนั่น แจ่มเดชศักดิ์ ( ชวนรัมย์ ) เป็นครูใหญ่คนแรก         บริเวณรอบๆโรงเรียนเป็นหนองน้ำเรียกว่า “ หนองโสน “
       เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านหนองโสน “พ.ศ. 2512 นายทองแดง      ผะดาศรี ครูใหญ่ร่วมกับนายทองพูน เสาสุภาพ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร บริจาคทรัพย์เป็นค่าน้ำมันให้ศูนย์เครื่องมือกล       ที่กำลังสร้างทางหลวงสาย บุรีรัมย์ – บรบือ ทำการขุดลอกหนองโสน ถมที่สำหรับสร้างอาคารเรียน
              พ.ศ. 2523 นายเกียรติ สุโข อาจารย์ใหญ่ได้บริจาคเงินจ้างเครื่องจักรกลพนมรุ้งการโยธา ขุดลอกสระน้ำ       ถมที่สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ. ขนาด 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )       ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนบ้านหนองโสน มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลง ที่ดินแปลงที่ 1       ใช้ปลูกสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบได้มาโดยผู้บริจาค และเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์      จำนวนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา แปลงที่ 2 ใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตร      ได้มาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ติดที่ดินสถานีทดลองพืชสวนบุรีรัมย์ โฉนดเลขที่ 13982 เล่มที่      140 หน้า 82 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
           17 ตุลาคม 2519 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบองค์การ 2/2       ห.จ.ก.มิตรยนต์บุรีรัมย์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
            11 พฤศจิกายน 2520 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 375,000 บาท และคณะครูในโรงเรียนร่วมกับราษฎร       จัดหาเงินสมทบอีก 10,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1. ฉ ขนาด 5 ห้องเรียน มีพระราชธรรมโกศล      (เจ้าคุณทอง) เจ้าอาวาสวัดอีสาณ เป็นประธานยกเสาเอก ห.จ.ก.วิษณุวงศ์บุรีรัมย์ก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมา
          9 กันยายน 2522 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 560,000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบองค์การ 1 หลัง       นายเกียรติ สุโข ประธานพิธียกเสาเอก ห.จ.ก. พรศิริก่อสร้างบุรีรัมย์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
          29 กันยายน 2523 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 420,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ ชั้นล่าง       ห.จ.ก. พรศิริก่อสร้างบุรีรัมย์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
             15 สิงหาคม 2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 23,500 บาท สร้างส้วมพร้อมที่ปัสสาวะ ขนาด 3 ที่นั่ง       ห.จ.ก.มิตรยนต์บุรีรัมย์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
             3 พฤศจิกายน 2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท สร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ 33 ขนาด 3 คอลัมภ์       นางสมศักดิ์ (เสี่ยนิ) เป็นผู้ก่อสร้าง
              5 สิงหาคม 2529 ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างส้วมแบบ สปช ขนาด 6 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะ     ราคา 60,000 บาท
               19 ตุลาคม 2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 206/26 ราคา 390,000 บาท       ห.จ.ก. บุรีดิวิชั่นบุรีรัมย์ โดยนายสมศักดิ์ (เสี่ยนิ) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
     2545 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬา จำนวน 100,000 บาท จากการกีฬาแห่งเทศ ไทย 
            2547 นางถนอม ปฐมทอง นางพัทรา ประโกสันตัง นางสุมนา แสงอินทร์ และนายยิ่ง ประโกสันตัง      ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน   1 เครื่อง       และในปีเดียวกันนี้ชาวบ้านได้จัดผ้าป่าการศึกษาขึ้นได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอีก 5       เครื่องพร้อมจอภาพและ 2เครื่องไม่ม จอภาพ 
                        ต้นปีการศึกษา 2547 ทางอบต.บ้านยางได้อนุมัติเงินโครงการช่วยเหลือการศึกษาให้โรงเรียนอีกจำนวน 39,000       บาท(สมหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทางโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด ได้ 3 เครื่อง       และในโอกาสที่นางถนอม ปฐมทอง เข้าโครงการเกษียน อายุ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเครื่องปริ้นสีอีก      1 ชุด เพื่อไว้ใช้งานในห้องธุรการของโรงเรียน 
  ปีการศึกษา2548 ได้รับงบประมาณจากสปส.จำนวน100,000บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
  ในการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด   ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มอบจานดาวเทียมจำนวน2จานเครื่องรับแปรงสัญญาณ2ชุดและโทรทัศน์ขนาด21นิ้ว   จำนวน18เครื่องทาโรงเรียนได้ดำเนินการ ติดตั้งและดำเนินการสอนเรียบร้อยแล้ว
  ปีการศึกษา2549 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จากองค์การบริหารส่วน
  ตำบลบ้านยาง จำนวน 32,000 บาท(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ทำให้โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงไว้ใช้สำหรับงานสนับสนุนการเรียนการสอน   ในวันที่ 3 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(คุณศุภกิจ พลสิงห์ชาญ) จัดงานศิษย์เก่าได้เงิน สนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนรายได้สุทธิ 85,000บาท(แปดหมื่นห้าพันบาท) 
          ปีการศึกษา2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากคณะครูบริจาคและชาวบ้านทอดผ้าป่าการศึกษา จนสามารถสร้างรั้วด้านถนนหน้าโรงเรียนเป็นผลสำเร็จ
          ปีการศึกษา2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:08:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-612855 อีเมล์: school.sano@mail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิสราภรณ์ ธรรมยโกศิษฐ์ โทรศัพท์: 0992249965 อีเมล์: t_isra@yahoo.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]