โรงเรียนบ้านถาวร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •           พันธกิจ

            จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ( อบ.๑  - อบ.๒ )  ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)

   

               เป้าหมาย

            ๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

            ๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ๓. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน

            ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

            ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

            ๖. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงความเป็นไทยและท้องถิ่น

            ๗. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-08 15:01:36 น.

โรงเรียนบ้านถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-630446 อีเมล์: btwschool34@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาวิณี ศรีสง่า โทรศัพท์: 0813607667 อีเมล์: sri.patty@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]