โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)  สิ่งที่ต้องดำเนินการ

  1. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน การกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม
  3. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติ

         4.  ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

  เป้าประสงค์ (Goal )  สิ่งที่ไปไม่ถึง

                    เพื่อให้โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำเป็นไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำจึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

                   1. ด้านสิทธิและโอกาส  ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการด้านการศึกษาทุกคนได้รับการศึกษา  15  ปี ตามสิทธิเท่าเทียมกันและเต็มตามศักยภาพ

                   2. ด้านพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู้  ผู้เรียนทุกคนได้รับคุณภาพทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  3. ด้านความสามารถในการแข่งขัน  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  รวมทั้งทักษะทางการกีฬา  ดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะ  เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขันระดับประเทศ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรำไพ อุสาหะ โทรศัพท์: 0856821238 อีเมล์: rumpai2508@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]