โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                         โรงเรียนบ้านโคกระกา   ตั้งอยู่บ้านโคกระกา  หมู่ที่ 12  ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนสายบุรีรัมย์  -  นางรอง  กิโลเมตรที่  9  โรงเรียนบ้านโคกระกาตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  25  มิถุนายน  2502   มีเนื้อที่  13 ไร่  2  งาน  โดยมีนายสุเมธ  เสร็จวัฒนารักษ์  เป็นครูใหญ่และนายเรวัฒน์   ประโลมรัมย์    เป็นครูผู้ช่วยสอน  โดยเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  พ.ศ. 2505 ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซจำนวน  2  ห้องเรียน  เงินงบประมาณ 20,000   บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  และปี พ.ศ. 2521 คณะครู  ผู้ปกครอง กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคสมสบอีก  1 ห้องเรียน  อาคารเรียน  ป.1 ซ                                จำนวน  3  ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  สปช. 102/26  จำนวน   4  ห้องเรียน

  ปี  พ.ศ. 2524   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ป.1 ฉ.3 ห้องเรียน งบประมาณ 450,000  บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  และสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  312  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาด  7x 17 = 119 ตารางเมตร งบประมาณ  150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  ปี พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณให้สร้างส้วมแบบกรมสามัญ  401/4  ที่นั่ง  งบประมาณ 33,000  (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

  ปี  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  4  ที่นั่งงบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

  ปี พ.ศ.  2553   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช  จำนวน   6 ที่นั่งงบประมาณ    240,000  บาท

  ปี พ.ศ  2553  ได้รับงานประมาณสร้างลานเอนกประสงค์    งบประมาณ  100,000  บาท

  ปี พ.ศ. 2554   ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตยาว     งบประมาณ  100,000 บาท

  ปี  พ.ศ.2554   สร้างโรงจอดรถ                                             งบประมาณ  75,000   บาท

  ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตยาว     งบประมาณ  100,000 บาท

                  -  สร้างรั้วโรงเรียน(เงินนอกงบประมาณ)         งบประมาณ  300,000 บาท

        -  ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์           งบประมาณ  343,400 บาท

  ปี  พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตยาว       งบประมาณ  100,000 บาท

            สร้างฐานพระและเสาธงโรงเรียน(เงินนอกงบประมาณ) งบประมาณ  100,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ้านบัว  สร้างที่แปรงฟัน 2  ที่

                    งบประมาณสนับสนุน  25,000  บาท

  ปี พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณจาก  สพป.บร. 1  ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  300,000  บาท

  • งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร                        งบประมาณ     50,000   บาท
  • งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด                          งบประมาณ    26,000    บาท
  • อาคารเรียน   สปช.105/29    ปีที่สร้าง 2559                 งบประมาณ    3,080,000    บาท

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโคกระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongnong11@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ โทรศัพท์: 0621513845 อีเมล์: Kannikaops@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]