โรงเรียนบ้านโคกระกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ/เป้าประสงค์

  1. มีการส่งเสริม และพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูมืออาชีพ

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นคนดี  มีปัญญา  และสามารถดำรงชีพ ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข

  3. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนและชุมชน

  4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้เรียน  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติด

  5. จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นงานอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสังคม

  6. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ สร้างสรรค์พัฒนานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้

  7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้เหมาะสม สวยงาม ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพักผ่อน โดยทุกคนมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านโคกระกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongnong11@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ โทรศัพท์: 0621513845 อีเมล์: Kannikaops@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]