โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

               วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีมาตรฐานด้านการศึกษา  ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกับชุมชน  

               พันธกิจ

         ๑.  จัดการศึกษาปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ อย่างทั่วถึง

         ๒.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมี    คุณลักษณะที่พึงประสงค์

         ๓.  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการรักษามาตรฐานให้คงอยู่

         ๔.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ

         ๕.  บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

         ๖.  พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

        .       เป้าหมาย

              ๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกประเภททุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามสิทธิอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และเต็มศักยภาพ

              ๒. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช่ในชีวิตประจำวัน

  ๓. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอและใช้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๕. โรงเรียนบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้โรงเรียนป็นฐาน

  ๖. โรงเรียนดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับรองผลการประเมินภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

               อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         มารยาทดี  มีน้ำใจ  ยิ้มไหว้ทักทาย  ตั้งใจทำงาน

               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         โรงเรียน  “โรงเรียนคุณธรรมนำความรู้”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-16 13:52:09 น.

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0866482875 อีเมล์: nongtalumpook@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริกุล แสงจิรัมย์ โทรศัพท์: 0849609721 อีเมล์: mamuang.fany@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]