โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

               วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีมาตรฐานด้านการศึกษา  ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกับชุมชน  

               พันธกิจ

         ๑.  จัดการศึกษาปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ อย่างทั่วถึง

         ๒.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมี    คุณลักษณะที่พึงประสงค์

         ๓.  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการรักษามาตรฐานให้คงอยู่

         ๔.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ

         ๕.  บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

         ๖.  พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

        .       เป้าหมาย

              ๑. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกประเภททุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามสิทธิอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และเต็มศักยภาพ

              ๒. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช่ในชีวิตประจำวัน

  ๓. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอและใช้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  ๕. โรงเรียนบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้โรงเรียนป็นฐาน

  ๖. โรงเรียนดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับรองผลการประเมินภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

               อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         มารยาทดี  มีน้ำใจ  ยิ้มไหว้ทักทาย  ตั้งใจทำงาน

               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         โรงเรียน  “โรงเรียนคุณธรรมนำความรู้”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:37:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพวงทอง ปัญญาฉลาด

 • นางพิรุณ ลักษรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,552
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0866482875 อีเมล์: nongtalumpook@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริกุล แสงจิรัมย์ โทรศัพท์: 0849609721 อีเมล์: chocolate_jijie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]