โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

                          โรงเรียนบ้านหนองทะลอกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น12ไร่47ตารางวา(น.ส.3ก เลขที่560 วันที่ 3 กันยายน 2530)

  อาณาเขต ติดต่อดังนี้

                  1.    ทิศเหนือ                      วัดได้ 2 เส้น 10 วา              จรดถนนสาธารณะ

                  2.    ทิศใต้                           วัดได้ 2 เส้น 10 วา              จรดที่ดินนายเสาร์ วงเวียน และวัด

                  3.    ทิศตะวันออก              วัดได้ 4 เส้น 5 วา               จรดที่ดินนายคำ วงเวียน

                  4.    ทิศตะวันตก                 วัดได้ 4 เส้น 5 วา                จรดถนนสาธารณะ และวัด

                  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2502 โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านหนองทะลอก และราษฎรชาวบ้านหนองทะลอก ร่วมกันจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวทรงปั้นหยา หลังคามุงหญ้าคาไม่มีพื้น ใช้ไม้กระดานฝังเหล็กเป็นโต๊ะม้านั่งแทน ขนาดตัวอาคารกว้าง 6 เมตร ยาว18 เมตร ค่าก่อสร้างทั้งหมด 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

  นายเชื้อ  เพชรช่อ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายเสถียร ณ ภัทรมูล ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กับนายถวิล  ศรีรังกูล เป็นผู้รับมอบ และดำเนินการเปิด โดยให้นามโรงเรียนนี้ว่า “ โรงเรียนบ้านหนองทะลอก”โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน โดยมีนายอุ อักษรณรงค์ เป็นครูใหญ่

  ต่อมาชาวบ้านหนองทะลอกได้ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียนตามแบบ ป.1 ช พื้นไม้ ผนังกระดานฝาหลังคามุงสังกะสี (การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกถึงปัจจุบัน ต่อมาทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.1 ฉ  แบบอาคารเรียนถาวรครึ่งไม้ครึ่งตึก จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 464,000 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

  เมื่อปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนบ้านหนองทะลอกได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

                  ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  1  ห้อง  นักเรียน  41  คน

                  วันที่  19  ธันวาคม   2541  ผู้บริหารโรงเรียน ได้เลื่อนตำแหน่ง จากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ความยุ่งยากลำบากในการจัดการศึกษา ( กฎ ก.ค. ฉบับที่ 13 ข้อ 3.4 )

                  ปี 2543  ได้รับงบประมาณจากจัดหาผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารจำนวน 1 หลัง ราคา 250,000  บาท

                  ปี 2545  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีต แบบ สปช. 102/2526 ราคา 699,300 บาท 1 ชั้น  ขนาด 8 × 27  เมตร  จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน

                  วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โรงเรียนเข้าสู่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

                  วันที่ 13  เมษายน พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้รับเงินจากการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 26  เครื่อง

                  ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการศึกษา  3  ระดับ  มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 49 ระดับประถมศึกษา 125 คน และระดับมัธยมศึกษา 76  คน รวมทั้งสิ้น 249  คน (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2556)

  ข้าราชการครูประจำการ  15  คน  พนักงานราชการ  2  คน   นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:25:44 น.

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]