โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

                         พอเพียง  และโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน

  1. สร้างโรงเรียนชั้นดีให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  โดยประสานและส่งเสริม  การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  3.  สร้างผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์  มีความสวามารถทางด้านเทคโนโลยี

  4.  สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  รักษ์วัฒนธรรมไทยและมั่นใจในตนเอง

                          5.  พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:25:44 น.

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783490 อีเมล์: bannongtalok2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ อินสะคู โทรศัพท์: 0833711167 อีเมล์: orawa-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]