• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโนนแดง  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497  โดยราษฎรร่วมกันบริจาคทรัพย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกโพรง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2497  โดย นายพิน  พงษ์สวัสดิ์  ศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดอาคารเรียน

  วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2505  ได้ยกขึ้นเป็นอาคารเรียนถาวรแบบ ป.ดซ.  ได้รับเงินค่าซ่อมแซมจากทางราชการ  6,500 บาทเป็นค่าสังกะสีมุงหลังคา  ชาวบ้านและคณะครูบริจาคเสา

  วันที่ 28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2507  สภาตำบลสะแกโพรงได้อนุมัติเงินจำนวน 3,870 บาท แต่ยังขาดงบประมาณอยู่  นายเลาะ  อดีตรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน บริจาค 400 บาท  นายชะโลม  อันดี  ครูใหญ่ บริจาค 315 บาท  นายเกรียงศักดิ์  การินทร์  บริจาค 300 บาท  รวมเป็นเงิน 4,885 บาท

  ปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.1ซ ขนาด 3 ห้อง จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ขนาด 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521

  ปี พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

  ปี พ.ศ. 2527  ได้รับอนุมัติจาก สปจ.บุรีรัมย์  ให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

  ปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง  และ อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2535  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

  ปี พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีงบประมาณ 2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

  ปี พ.ศ. 2541  โรงเรียนได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบปฏิรูปปี 40 ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง

  ปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช105/29  ขนาด 4 ห้องชั้นล่างโล่ง จำนวน 1หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 10:10:00 น.

โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponchumponsak@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]