• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนแดง  

  ปีการศึกษา 2563

  1. นายเจียม อาญาเมือง      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ

  2. นางวิกานดา แขมคํา      ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  3. นางมณฑา มารมย์         ผู้แทนครู                                     กรรมการ

  4. นางธัญวีร์ จําปาทอง      ผู้แทนองค์กรชุมชน                     กรรมการ

  5. นายสมนึก ปลื้มรัมย์       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  6. นายธีรวัฒน์ กุมรัมย์        ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

  7. นายทัน กลิ่นดี                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                    กรรมการ

  8. นายบุญมี กิมเชื้อ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  9. นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์   ผู้อํานวยการสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 10:10:00 น.

โรงเรียนบ้านโนนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044110773 อีเมล์: bannondang.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภณ ชุมพลศักดิ์ โทรศัพท์: 0885819520 อีเมล์: soponchumponsak@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]