โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
  พ.ศ. 2477 - 2501
            โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง กลุ่มโรงเรียนสองห้องเมืองฝาง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเมืองฝาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 11 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา โรงเรียนนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านเมืองฝางเป็นสถานที่เรียน ต่อมาคณะกรรมการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และชาวบ้านเมืองฝาง คณะครู ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นตามแบบ ป. 1 ก. ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านบัว 3 (วัดบ้านเมืองฝาง)” และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินการศึกษาประชาบาล ซึ่งทางราชการอนุญาตให้เปิดเครดิตมาจ่ายเป็นเงินเดือนครู และค่าใช้สอยเป็นปี ๆ ไป การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนเกณฑ์เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 10-14 ปีบริบูรณ์ โดยมีนายเลื่อน คะรานรัมย์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน ชาย 28 คน หญิง 14 คน การจัดชั้นเรียนจัดอย่างสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 4 และสอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ
       ปี 2501 นายประภาพ รักษาพงษ์ ครูใหญ่ในเวลานั้น ได้ร่วมกับชาวบ้านประชุมปรึกษาหารือกัน และมีมติให้ย้ายโรงเรียนมาตั้ง อยู่ในที่ปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ และมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังทุกปี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของครูมาโดยตลอด เพราะไม่สามารถใช้การได้ในฤดูฝนจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากที่ดินของวัดคับแคบเกินไป และไม่ เหมาะสมที่จะตั้งโรงเรียน โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนปี พ.ศ. 2509 การศึกษาประชาบาล ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2503 และจัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 4
     
  พ.ศ. 2512 - 2526
      ปี พ.ศ. 2512 คณะครูชาวบ้าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารถาวรขึ้น 1 หลังตามแบบ ป. 1 ก. ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลยปัจจุบันนี้ได้รื้อถอยออกแล้ว เนื่องจากชำรุดไม่สามารถใช้การได้
   ปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงระบบการจัดชั้นเรียนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520 คือ เปลี่ยนจากระบบ 4-3-3-2 มาเป็นระบบ 6-3-3 และให้ใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 เป็นต้นไป ดังนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
     ปี พ.ศ. 2523 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ให้มาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
     ปี พ.ศ. 2526 ทางโรงเรียน ได้อนุญาตให้เปิดชั้นเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้องเรียน โดยรับเด็กที่มีอายุ 4- 5 ปีบริบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์สุเทพ กิตติวัณโณ เจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง 1 ห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ ปัจจุบันอยู่ในสภาพพอใช้การได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  พ.ศ. 2533 - 2542

   ปี พ.ศ. 2533 ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในชนบท (กศ.พช.)
    ปี พ.ศ. 2540 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) จำนวน 1 ห้องเรียนและเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดภาคเรียนใหม่ จาก 3 ภาคเรียนเป็น 2 ภาคเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป และเป็นโรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการศึกษา 2540 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
     ปี พ.ศ. 2541 ทางราชการมีนโยบายให้ระงับการเปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับและอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และมีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาในระดับนี้ไปให้ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบแทน
  ปี พ.ศ. 2542 ทางราชการมีนโยบายให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3 )

     
   พ.ศ. 2546 - ปัจุบัน

     ปี พ.ศ. 2546 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานใหม่ จากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
     ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนทั้งหมด  382  คน  มีนักเรียนชาย 195 คน มีนักเรียนหญิงหญิง 187 คน รวม  13  ห้องเรียน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  22 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 15:30:58 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-782726 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยา สุขวิเศษ โทรศัพท์: 0817301870 อีเมล์: suriyasukwiset.2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]