โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                 “พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  คู่คุณธรรม 

  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล”

   

  วัตถุประสงค์

  ๑.   เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

  ๒.   เพื่อให้บุคลากรมีอุดมการณ์และศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๓.   เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๔.   เพื่อประสานติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษา

        ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทุกคน

  ๕.   เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา

  ๖.   เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 15:30:58 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-782726 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยา สุขวิเศษ โทรศัพท์: 0817301870 อีเมล์: suriyasukwiset.2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]