โรงเรียนบ้านสวายสอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรมนำความรู้  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

  4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้

  5.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนบ้านสวายสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0115 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ โทรศัพท์: 0817906509 อีเมล์: poompooy.2528@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]