โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1 กรกฎาคม พ.ศ.2502  ก่อนตั้งโรงเรียนแห่งนี้

   เด็กนักเรียนหมู่บ้านโคกเมือง  ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านบัว  ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโคกเมืองประมาณ  1.5 กิโลเมตร  แต่เนื่องจากหนทางไปมาในฤดูฝน  เด็กๆต้องข้ามน้ำไปซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัย  กอปรกับมีจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น  สถานที่เรียนไม่เพียงพอทำให้จัดการศึกษาได้ผลไม่เต็มที่  ทางราชการจึงได้อนุญาตให้แยกเด็กนักเรียนบ้านโคกเมือง  มาตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศ  โดยมีนายอำเภอประโคนชัยเป็นผู้จัดตั้ง  โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  แรกตั้งเปิดสอนเป็น 4 ชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พุทธศักราช  2478

  คือเกณฑ์เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่  8  จนถึงอายุย่างเข้าปีที่  15 ขณะนั้น  ทางราชการยังไม่มีงบประมาณการสร้างอาคารเรียน  จึงได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดปราสาทบูรพารามเป็นสถานที่เรียนไปพลางๆก่อน  ต่อมาทางคณะครูและชาวบ้านบ้านโคกเมือง  โดยร่วมมือของทางราชการให้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ในที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านจับจองเอาไว้  เนื้อที่ประมาณ  13  ไร่  3  งาน  ต่อมาปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของกรมศิลปากรบางส่วน  ดังนั้นที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันคงเหลือเพียง  8  ไร่  3  งาน

  ในปี  พ.ศ. 2510  คณะครูและชาวบ้านบ้านโคกเมืองได้ร่วมกันเสียสละทรัพย์เป็นทุนก่อสร้างอาคารเรียนด้วยเงิน  8,000  บาท  สมทบเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  150,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  004  ของกรมสามัญศึกษา

  ในปี  พ.ศ. 2515  โรงเรียนมีการย้ายชั้นเรียนโดยขออนุญาตเปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   ประเภทนอกบังคับขึ้นแต่ห้องเรียนไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  คณะครู  กรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์หาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก  1  หลัง  จำนวน  3  ห้องเรียนตามแบบ ป. 1.ซ.

  ในปี  พ.ศ. 2517  ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน 1  หลัง

  ในปี  พ.ศ. 2519  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด  และได้รับงบต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป.1.ซ  อีก  1  ห้องเรียน

  ในปี  พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณสร้างประปาน้ำฝนแบบ  ฝ.ตต  จำนวน  9  ถัง

  ในปี  พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  จำนวน  50,000  บาท    โรงฝึกงาน  1  หลัง  จำนวน  10,000  บาทและอาคารเรียนแบบ  ป.1.ฉ  จำนวน  3  ห้องเรียน  1  หลัง  จำนวน  270,000  บาท

  ในปีเดียวกันนี้  ทางราชการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2520  จากเดิมเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 7   เปลี่ยนเป็น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6   และทางจังหวัดบุรีรัมย์       ได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ  เข้าโครงการต่างๆของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย   รวม  3  โครงการ  คือ 

  1.       โครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน

  2.       โครงการอนามัยโรงเรียน

  3.       โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

  และยังเข้าโครงการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นที่ใช้ภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทยของเขตการศึกษา  11อีก  1  โครงการ  โดยเปิดสอนชั้นเด็กเล็กขึ้นตามโครงการนี้

  ในปี  พ.ศ. 2522  โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด  ทางมูลนิธิช่วยการศึกษาประชาบาล  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

  ในปี  พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร  1   หลัง  จำนวน  140,000  บาท  โดยสร้างต่อจากโรงฝึกงานที่มีอยู่เดิมแล้วซึ่งเป็นแบบเดียวกันและในปีนี้ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่  1  ตุลาคม 2523  เป็นต้น

  ในปี  พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/2527     จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  ราคา  1,560,000  บาทและขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดหาวัสดุก่อสร้างสิ่งต่างๆ ดังนี้

                ซุ้มกำแพงรั้วคอนกรีต  ความยาว  291  เมตร

                สนามกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นที่  663 ตารางเมตร

                หอพระพุทธรูป  พร้อมประดิษฐานและพระพุทธรูปหน้าตัก  30  นิ้ว  1  องค์

  ในปี  พ.ศ. 2538  ทางราชการได้อนุมัติให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ป.1.ฉ.  6  ห้องเรียน  เนื่องจากสภาพอาคารชำรุดทรุดโทรมมาก

  ในปี  พ.ศ. 2540   โรงเรียนได้เข้าโครงการ  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับงบประมาณทำการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นปัจจุบันและจัดทำห้องพิเศษจำนวน  2  ห้อง  คือ

  1.       ห้องคอมพิวเตอร์

  2.       ห้องสมุด  

   ในปี  พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำแบบ  ฝ.ตต  จำนวน  5  คอร์ลัมม์           ราคา  81,000 บาท  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างใหม่  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2                       

  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ปัจจุบัน ข้าราชการครู จำนวน 10  คน  โดยมี นางแพรวพรรณ  นาคนวล

  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0895801575 อีเมล์: muangtam_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทองใบ ดวงเนตร โทรศัพท์: 0902411227 อีเมล์: tonthong211@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]