โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจที่โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติ  มีดังนี้

          1.จัดการศึกษาให้เด็กในเขตบริการเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          2.เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      

  ทางการศึกษา

          3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          4. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

          5. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้

  อย่างหลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อเพิ่มระดับ

  คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          7. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          8. มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

          9. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

   ดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:14 น.

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0895801575 อีเมล์: muangtam_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทองใบ ดวงเนตร โทรศัพท์: 0902411227 อีเมล์: tonthong211@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]