โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

                  1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                  2.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีสมรรถนะในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและด้านเทคโนโลยี

                  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

                  4.  ปลูกฝังและสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                  5.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างยั่งยืน

                  6.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

   

  เป้าหมาย

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

                  2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น

                  3.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                  4.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในความรักชาติ  และมีจิตสาธารณะ

                  5.  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน  และศึกษาต่อ  ร้อยละ 100

                  6.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

                  7.  มีระบบประกันภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองการประเมินภายนอก

                  8.  ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044689632 อีเมล์: wadphobr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กตัญญา โพธิขำ โทรศัพท์: 0955898788 อีเมล์: peachgirl2523@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]