โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

       1.  จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา

       2.  วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรความต้องการของนักเรียน และท้องถิ่น

       3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับความต้องการของชุมชน

       4.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณ์อันพึงประสงค์

       5.  จัดการเรียนการสอน  จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อให้เกิดความสุขมีความสำเร็จในการเรียนรู้

       6.  จัดให้รู้จักการเรียนรู้แบบประชาธิปไตยและรู้วิธีการแก้ปัญหาได้                    

  เป้าประสงค์ (Goal)

       1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ  เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

       2.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ

       3.  นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา  และความสามารถทางคณิตศาสตร์

       4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

       5.  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       6.  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

       7.  นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

       8.  นักเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

       9.  สถานศึกษามุ่งพัฒนาปรับปรุง  โครงสร้างการทำงาน  ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือจากชุมชน    โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา

       10.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่  มีจิตสำนึกที่ดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:50:46 น.

โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-661348 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทิศา ปัญญารัมย์ โทรศัพท์: 0804773330 อีเมล์: jantravaskuru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]