• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๑๘ นายน้อย โสมอยู่ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาศัยศาลาวัดบ้านหนองโดน เป็นสถานที่เรียนขึ้นต่ออำเภอนางรอง

                  วันที่๓๐ มิถุนายน ๒๔๗๘ ตำบลลำปลายมาศได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอลำปลายมาศ จึงได้แยกมาขึ้นต่อกิ่งอำเภอลำปลายมาศ

            วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ หมู่บ้านหนองโดนได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหนองจิก จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองจิก ชื่อเต็ม คือ “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลโคกกลาง วัดหนองจิก ”

                  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๒ ฉ. อาคารไม้ ๒ ชั้น มุงด้วยสังกะสีแต่งบที่ได้รับไม่เพียงพอ คงสร้างเสร็จเฉพาะชั้นบน ๕ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ ในสมัยที่นายสถิต ทองอยู่ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

            พ.ศ.๒๕๒๘ ชมรมน้ำใจเพื่อชีวิตถิ่นกันดาร หรือคำย่อว่า “ชมรมนก”จากกรุงเทพฯ โดยการประสานงานของ อาจารย์บุญมา นพสันเทียะ ประธานผู้ปฎิบัติธรรมสายสัญญาบ้านหนองโดน โดยได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒ ให้จำนวนหลัง ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณทางราชการรับมอบเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๘

            ประเภทอาคารประกอบการ

            พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณสร้างโรงเรียนฝึกงานแบบกรมสามัญ

  พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๓ หลัง

  พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบกรมสามัญ ๔๐๑ จำนวน ๑ หลัง

  พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ

  พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างส้วม แบบ ๖๐๑ จำนวน ๑ หลัง ๑๐ ที่นั่ง

  ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๕ /๒๖

  ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๕ /๒๖

  ได้รับจดทะเบียนมูลนิธิ อาจารย์ทองพูน เสาโร เมื่อวันที่๑๑ เมษายน ๒๕๒๙ เลขทะเบียนเลขที่ ๑๔๙ /๒๕๓๙ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองโดน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงินมูลนิธิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   

  ประเภทที่ดิน

  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๔ ได้รับมอบที่ดินจากผู้มีศรัทธาบริจาคให้ดังต่อไปนี้

            นายสน บ่อไทย               มอบให้จำนวน ๑ ไร่

            นายพุฒิ ฉิมรัมย์                      ”            ๑  ไร่

            นายแดง แป้นนางรอง             ”            ๑  ไร่

            นายตัน  พรมทองพันธ์            ”             ๑ ไร่

            นางตา  ชาติศักดิ์                  ”              ๑ ไร่

            นางมัน ดำเดช                      "             ๑ ไร่

            นางดิน อินตา                        ”              ๑ ไร่

            นายเปรียบ กองศรี                ”              ๑ ไร่

  พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับมอบที่ดินเพิ่มเติม ดังนี้

            นายแก้ว  สวัสดี

            นายลา และ นางสี แก้วเล็ก

            นางดิน  อินตา

            นางอินทร์ นางพน  สดรัมย์

  มอบให้รวม ๑ ไร่ ๓ งาน

  การจัดการเรียน

            พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๕๑๕ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่     ๑ – ๔

            พ.ศ.๒๕๑๗                เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ๑ – ๕

            พ.ศ.๒๕๑๗               เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ๑ – ๖

            พ.ศ.๒๕๑๘               เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ๑ – ๗

            พ.ศ.๒๕๒๓              เปิดเรียนภาคบังคับจากชั้นประถมปีที่     ๑ – ๖

            พ.ศ.๒๕๒๘              เปิดเรียนภาคบังคับจากเด็กเล็ก – ป.๖

            พ.ศ.๒๕๓๕             เปิดเรียนภาคบังคับจากเด็กเล็ก – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

            พ.ศ.๒๕๓๖             เปิดเรียนภาคบังคับจากเด็กเล็ก – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

            พ.ศ.๒๕๓๗            เปิดเรียนภาคบังคับจากเด็กเล็ก – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

            พ.ศ.๒๕๓๘            เปิดเรียนภาคบังคับจากอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ได้รับจดทะเบียนมูลนิธิ อาจารย์ทองพูน เสาโร เมื่อวันที่๑๑ เมษายน ๒๕๒๙ เลขทะเบียนเลขที่ ๑๔๙ /๒๕๓๙ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองโดน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงินมูลนิธิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   

  การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

  ๑. นายน้อย โสมอยู่                        พ.ศ. ๒๔๖๘           เริ่มก่อสร้างโรงเรียน

  ๒. นายประจวบ ภูตะลา

  ๓. นายเล็ก นรัฐกิจ

  ๔. นายสนม สมวงศ์

  ๕. นายเกิด  ปลื้มรัมย์

  ๖. นายสถิตย์ ทองอยู่              วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๙  –   ๒ มิถุนายน ๒๕๐๗

  ๗. นายเปรียบ  กองศรี             วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๐๗  –  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

  ๘. นายสงวน สิงหวรบัญชร       วันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

  ๙. นายประหยัด วรงค์               วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๔๒

  ๑๐. นายธีระพัฒน์ วรรณไกรโรจน์  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๔๓

  ๑๑. นายจงใจ วงศ์ประณุท            วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ – ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕

  ๑๒. ว่าที่ พ.ต.สุพจน์  ธนานุกูล      วันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

  ๑๓. นายเจริญ  งามดี                    วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

  ๑๔. นายยุทธการ  เสนากลาง         วันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗  -  ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 13:55:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร สิบทัศน์ โทรศัพท์: 0892839163 อีเมล์: kapooklook19@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]