• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  เป้าหมาย

   

  1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้น

  ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะ                     

  ทางด้านวิชาการ

  1. สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน

  รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและท้องถิ่น

  1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ

  เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  1. ชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานต่างๆประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อพัฒนา                      

  การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 13:55:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร สิบทัศน์ โทรศัพท์: 0892839163 อีเมล์: kapooklook19@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]