• โครงสร้างหน่วยงาน
 • การบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  ประจำปีการศึกษา  2562

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1

   

  1. นายยุทธการ  เสนากลาง                  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  2. นางยุพิน  เขียวประเสริฐ                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   (หัวหน้างานวิชาการ)

  3.  นางสุวิชา  โพธิ์วิเศษ                       หัวหน้างานงบประมาณ

  4. นายอรัญ  ปภพอัศวธาดา                 หัวหน้างานบุคคล

  5. นายสิริชัย  คงสวัสดิ์                        หัวหน้างานบริหารทั่วไป

   

  งานวิชาการ งานงบประมาณ

  งานบุคคล

  งานบริหารทั่วไป

  นางยุพิน  เขียวประเสริฐ  

  นางสาวอาทิตยา  แย้มลิ่น

  นางสาววันเพ็ญ  วิเศษนคร

  นางสาวดวงมณี  โพธิ์สีดี

  นางสาวกรรณิการ์  ทัพขวา

  นางสาวชลีพร  ตาทอง

  นางละมุล  สุวรรณ์

  นางสุวิชา  โพธิ์วิเศษ

  นางสุวิชา  โพธิ์วิเศษ

  นางยุพิน  เขียวประเสริฐ

  นายผัน  สอนอาจ

  นางโสภิดา  โตโสภณ

  นางจารุวรรณ  อุทาพงศ์

  นางสาวดวงมณี  โพธิ์สีดี

  นายนิรุจณ์  บุญเย็น

  นางนุสรา  สุวรรณสงคราม

  นางสาวสุรีย์พร  สิบทัศน์

  นายอรัญ  ปภพอัศวธาดา

  นายผจญ  โพธิ์วิเศษ

  นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์

  นายสิริชัย  คงสวัสดิ์

  นางปัทมพร  ปัดกอง

  นางโสภิดา  โตโสภณ

  นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ์

  นางเกษร  ผลทำมา

  นางนุสรา  สุวรรณสงคราม

  นายสิริชัย  คงสวัสดิ์

  นายอรัญ  ปภพอัศวธาดา

  นายผจญ  โพธิ์วิเศษ

  นายนิรุจณ์  บุญเย็น

  นายผัน  สอนอาจ

  นางปัทมพร  ปัดกอง

  นางละมุล  สุวรรณ์

  นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์

  นางสาวอาทิตยา  แย้มกลิ่น

  นางเกษร  ผลทำมา

  นางสาวชลีพร  ตาทอง

  นางสาวกรรณิการ์  ทัพขวา

  นางสาววันเพ็ญ  วิเศษนคร

  นางสาวสุรีย์พร  สิบทัศน์
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-16 13:55:46 น.

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044185689 อีเมล์: Schoolnongdon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีย์พร สิบทัศน์ โทรศัพท์: 0892839163 อีเมล์: kapooklook19@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]