โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                    โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านซำแฮด  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2519 

  โดยนายผ่อง   ปักโคทานัง  เป็นผู้รายงานการขอเปิด  มีนายบุญมี  วรรณศิริวิไล  เป็นประธานกล่าวเปิด 

  โดยแยกนักเรียนจากโรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์”  ที่ใช้ศาลาวัดสาละวัลเป็นสถานที่เรียน 

  โดยมีนายเฉลิม  วิเศษนคร  เป็นครูใหญ่  นายนาค  เกตุชาติเป็นครูช่วยราชการ

                    ต่อมาวันที่  9  ธันวาคม  2524  ชาวบ้านร่วมกับคณะครูและชมรมนักศึกษารามบุรีรัมย์และชมรมค่ายอาสาพัฒนารามอีสาน 

  ได้ออกค่ายรวมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ป.1ก ขนาด 4 ห้องเรียน  1หลัง  และในปีเดียวกัน ทานราชการได้จัดสรรงบประมาณจาก  สปช.

  มาสร้างอาคารเรียนแบบป.1ฉ  พิเศษ ขึ้น  1  หลัง  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมสร้างโรงเรียน  โรงเรียนบ้านซำแฮดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า 

  “โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)”       

                      ปี พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนการสอน (RIT)  และจัดกิจกรรมการสอนในโครงการดังกล่าวเรื่อยมา     

                       วันที่  28  พฤศจิกายน   2528   นายเฉลิม  วิเศษนคร  ได้ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทุ่ม

  แต่งตั้งนายหาญชัย   ภิญโญทรัพย์  รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่           

                         วันที่  30  กันยายน  2529   ทางราชการได้แต่งตั้งนายบุญมา  พยัคฤทธิ์  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมา  วันที่  30  เมษายน  2530 

  นายบุญมา  พยัคฤทธิ์    ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอละหานทราย

  โดยมีนายวิรัตน์  ถนอมศิลป์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน                                                                                                                                                                                                                   

                        วันที่  6  พฤษภาคม  2530  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายยุทธนา  วรรณโกษิตย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่                                      

                         วันที่  13  พฤศจิกายน  2533  นายยุทธนา  วรรณโกษิตย์  ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแท่นพระ

  สำนักงานประถมศึกษาอำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายอภิวัฒน์  บุญเรือง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                     วันที่  24   ธันวาคม  2534    ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายอุดม   สุภารี   ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีเดียวกัน

  โรงเรียนได้เปลี่ยนการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนการสอน  (RIT)  มาเป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตร พุทธศักราช   2521   (ฉบับปรับปรุง  2533)

                      ปี  พ.ศ. 2538 ได้ขออนุมัติเปิดทำการสอนชั้น  อนุบาล 1,2

                         ปี พ.ศ. 2540  ได้ขอนุญาตเปิดสนอชั้นอนุบาล  3  ขวบ  และเลิกรับในปี  2541

                        วันที่  31  มีนาคม  2543  นายอุดม  สุภารี  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปัญจคาม  โดยมี  นายสุพรรณ  วงศ์จำปา 

  รักษาการในตำแหน่ง

                        วันที่  15  มิถุนายน  2543  ได้แต่งตั้ง  นายสำเร็จ   มีคม  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ จนถึงปัจจุบัน

  โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษาประชานุสรณ์ 5)  ได้เปิดให้บริการตั้งแต่  ระดับชั้นนุบาล  1-2   และระดับประถมศึกษาปี

  ที่  1-6    จำนวน  8     ห้องเรียน     มีนักเรียนทั้งสิ้น     152  คน    มีนักเรียนชาย  94   คน        นักเรียนหญิง  58   คน    บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวน   10 

  โดยแบ่งเป็น  ผู้บริหาร  1  คน ครูสายผู้สอน จำนวน  6 คน อัตราจ้าง   1  คน  นักการภารโรง   1  คน  จำนวนอาคารเรียนมีทั้งหมด  3  หลัง 

  คือ อาคารเรียน ป.1.ก จำนวน  1 หลัง  3  ห้องเรียน(อนุมัติรื้อถอน) อาคารเรียนแบบ ป.1.ฉ พิเศษ  จำนวน  1  หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม  จำนวน  2  หลัง  ห้องครัว  1  ห้อง 

  ห้องผู้บริหาร  1  ห้อง  ห้องประชุม  1 ห้อง  ห้องสหกรณ์  1  ห้อง  ห้องสมุด  1  ห้อง  ห้องศูนย์สื่อ 1 ห้อง  ลักษณะชุมชนตั้งอยู่มีประชากร  470  คน  97 หลังคาเรือน 

  ประชากรนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน  รายได้ของประชากรต่อหัวเท่ากับ  10,900  บาท/ปี 

  ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดีแต่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อยเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง 

  สภาพชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดทุกประเภท

                         วันที่  25  เมษายน  2552 ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทตลาดหลักทรัพย์ KTซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630370 อีเมล์: sumhad99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช นาคศรี โทรศัพท์: 0952096727 อีเมล์: noot.namkhaw.noon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]