โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

   2.4.1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา                                          

  2.4.2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความสามารถเฉพาะบุคคล                

  2.4.3  ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน   

  2.4.4 ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

  2.4.5. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

  2.4.6 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย (Goal)

  2.5.1.  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการศึกษา                    

  2.5.2  เพื่อให้บุคลากรมีอุดมการณ์และศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ   

  2.5.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     

  2.5.4. เพื่อจัดการ ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

  2.5.5 เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว และมีอิสระในการบริหารจัดการ                                                              

  2.5.6 เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาการการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630370 อีเมล์: sumhad99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนุช นาคศรี โทรศัพท์: 0952096727 อีเมล์: noot.namkhaw.noon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]