โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านโนนแดง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกะทิง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2482   
  โดยมีนายมงคล  ต่างมงคล  ธรรมการอำเภอ  ในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
  เดิมโรงเรียนบ้านโนนแดงตั้งอยู่บ้านเย้ยม่วงโดยมีนายสกุล  โพธิ์ขำ  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนชายหญิงทั้งสิ้น 43  คน ต่อมาในปี 2486  โรงเรียนย้ายไปตั้งที่บ้านโนนแดงและได้เกิดเพลิงไหม้
  ในปี  2492  จึงได้ย้ายไปเรียนที่บ้านเย้ยม่วงอีกครั้ง   เมื่อปี 2506   ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  20,000 บาท  เพื่อสมทบทุนเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ   ขนาดกว้าง 8.50 เมตร  ยาว  24.00 เมตร 
  ในปี  2515    นายอภินันท์  ศิรินันธนานันท์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสกุล  โพธิ์ขำ   และในปี 2516  ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดการศึกษาตอนปลาย (ป.5-7)
  ในปี  2521  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเดิมจากโรงเรียนบ้านโนนแดง  เป็นโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา   เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2521     
  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยโรงเรียนได้จัดการศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2536
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2543  นายวุฒิชัย  โพธิ์ทองได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่       แทนนายอภินันท์  ศิรินันธนานันท์  และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 และ
  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2551   นายประสงค์  เหลาฉลาด  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 16:26:08 น.

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0895813271 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว โทรศัพท์: 0906143458 อีเมล์: jukpuk2010@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]