โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

            1. จัดการศึกษาให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน                    

                 ในระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง

            2. จัดการศึกษาให้นักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาทุกคน

            3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            4.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

            5.  พัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            6.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามโครงการยุวทูตความดี

            7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

            8.  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

            9.  ส่งเสริมให้ชุม ชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

   

  เป้าหมาย (GOAL)

  1. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน  มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ร้อยละ 100

  2. นักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับ  ในเขตบริการได้เข้าเรียน ร้อยละ 100

  3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 95 ขึ้นไป

  4. โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระ

  5. บุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  100 %

  6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อย่างน้อยร้อยละ  95  ขึ้นไป

  7. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน

  8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินการได้ตามมาตรฐานทุกมาตรฐาน

  9. ชุมชนทั้งในและนอกเขตบริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  10. การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  11.  มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

  12. มีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระที่เหมาะสม  สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา 

  และความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 16:26:08 น.

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0895813271 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว โทรศัพท์: 0906143458 อีเมล์: jukpuk2010@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]