โรงเรียนบ้านบริหารชนบท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

            1. จัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ                 รวมทั้งมีค่านิยมที่ดีงาม  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

            3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ                 ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล สู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้จากเทคโนโลยีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

            5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มีความรู้ความสามารถ              ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง

            6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการศึกษา 

            7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านบริหารชนบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: borihan@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุทธา ละมุล โทรศัพท์: 0898494874 อีเมล์: lamoon2504@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]