โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงขวัญศิริ  งันขุนทด     ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงปาณิตา  อุรันต์           รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายณภัทร  ชูเกษ            รองประธานนักเรียน

  4. เด็กหญิงนงนภัส  เนตรน้อย     กรรมการฝ่ายวิชาการ

  5.เด็กหญิงปาริชาติ  สืบสิงห์        กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  6.เด็กชายธนพล  จรรยากรณ์        กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

  7.เด็กหญิงจิดาภา  แสงสำโรง      กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  8.เด็กหญิงนันทิชา  จันทา            กรรมการฝ่ายการเงิน

  9.เด็กหญิงสายพิน  พวงทอง        กรรมการฝ่ายปฏิคม

  10.เด็กหญิงวรัชยา  สออนรัมย์      กรรมการ

  11.เด็กวัชรพล  สอาดรัมย์             กรรมการ

  12.เด็กหญิงวริศรา  เภสัชชา         กรรมการ

  13.เด็กหญิงณฐพร  นพพันธ์         เลขานุการ

  14.เด็กหญิงพิชชาภา  ชมประโคน  ผู้ช่วยเลขานุการ

  15.เด็กหญิงตรีทิพย์  ซุงรัมย์          ผู้ช่วยะเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:50:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-615993 อีเมล์: sskk2505@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกาญจนาพร สิรัมย์ โทรศัพท์: 0817254205 อีเมล์: enjoy2509@hotmail.com,kanchanaporn.sr@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]