โรงเรียนวัดหนองครก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ(Mission)  7  ประการ

  1. การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล  1  -  2)
  2. การจัดการศึกษาภาคบังคับ
  3. การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  5. เด็กทุกคนต้องได้เรียนหนังสือตามวัยของตน
  6. จัดการศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์  มีมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพและสามารถใช้เทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. จัดการประกัน  ทั้ง  4  ประกัน  ซึ่งได้แก่  ประกันโอกาส  ประกันประสิทธิภาพ  ประกันคุณภาพ  และประกันความปลอดภัย

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “ สุสฺสูสํ  ลภเต ปัญญํ ”     ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-11 11:47:57 น.

โรงเรียนวัดหนองครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: satakramn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหนูพิน สาทักรัมย์ โทรศัพท์: 0981189195 อีเมล์: satakramn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]