โรงเรียนวัดโนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดโนนสำราญ

          โรงเรียนวัดโนนสำราญก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2483  โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลสาหร่าย 19

  (วัดห้วยหวาย) ”   ตั้งอยู่บ้านหนองเติ่นวัว  ซึ่งได้ใช้กุฏิร้างเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ขึ้นกับตำบลสาหร่าย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

  เป็นโรงเรียนปะชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งขึ้น  โดยแต่งตั้งให้  นายสด  พิทักษ์ธรรม  (นายสด  กรำกระโทก) เป็นครูใหญ่

               ต่อมาเมื่อวันที่  25  กันยายน  พุทธศักราช  2584  ทางอำเภอพิมาย  ได้โอนโรงเรียนนี้ให้ไปขึ้นอยู่กับกรมการปกครองของกิ่งอำเภอ

  ลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลโคกสะอาด  19  วัดห้วยหวาย”  ในปีต่อมา

  บ้านเมืองแห้งแล้ง ผู้ปกครองนักเรียนได้พากันอพยพครอบครัวนำบุตรหลานไปทำมาหากินทางอื่น และปีนี้เองได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  

  ซึ่งเรียกว่า สงครามเอเชียอาคเนย์  ประกอบกับบ้านเมืองแห้งแล้งชาวบ้านหนองเติ่นวัวจึงได้อพยพเร่ร่อนไปเรื่อยๆ จนนักเรียนทั้งโรงเรียน

  เหลือเพียง  8 คน  และยังมีอุปสรรคอื่นๆ เช่น  กันดารน้ำในฤดูแล้ง  สถานที่ศึกษาเล่าเรียนชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้  และไม่มีผู้อุปถัมภ์ 

  ขาดนักเรียนที่จะมาศึกษาเล่าเรียน  ด้วยความจำเป็นดังกล่าวบีบบังคับครูใหญ่จึงขออนุญาตย้ายโรงเรียน  มาตั้งโรงเรียน ณ วัดโนนสำราญ  

  เมื่อวันที่ 15 เมษายน  พุทธศักราช 2485 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลโคกสะอาด 19 วัดโนนสำราญ ”

  โดยอาศัยกุฏิวัดโนนสำราญเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  ต่อมาได้มีพระภิกษุ  สามเณรมาอาศัยอยู่วัดนี้  ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น

  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนและทำพิธีทางศาสนาต่างๆ ในบางโอกาส

               ต่อมาวันที่  1  ตุลาคม  พุทธศักราช 2510  ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลทั่วราชอาณาจักรไทย  ซึ่งเดิมขึ้นต่อกระทรวง

  ศึกษาธิการ  กรมสามัญศึกษา  ไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  โดยหลักสูตรต่างๆ  การเปิด-ปิดโรงเรียน  ได้ถือ

  ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด  และเรียกชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “ โรงเรียนวัดโนนสำราญ ”

               ต่อมาในปีพุทธศักราช  2520  นายบุญทัน  อารีย์ป้อม  ครูใหญ่ได้จัดหาที่ดินเพิ่มเติม  และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้าง

  อาคารเรียนหลังแรก คือ อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน  3 ห้องเรียน  และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  ในวันที่  15  ตุลาคม 

  พุทธศักราช 2520  

               ต่อมาวันที่  28  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2524  นายกฤษดา  ดีกา ครูใหญ่ได้จัดหาที่ดินเพิ่มอีก  2 ไร่  โดยมีนายน้อย  รัตต์นนท์ 

  เป็นผู้บริจาค  และในปีพุทธศักราช  2525  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนอีก  1 หลัง คือ อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ พิเศษ  

  3 ห้องเรียน  และในสมัยนี้โรงเรียนวัดโนนสำราญได้เปิดสอนนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:32:52 น.

โรงเรียนวัดโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119500 อีเมล์: nonsumran2558@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรประไพ แผ้วพลสง โทรศัพท์: 0885036680 อีเมล์: nonsumran2558@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]