โรงเรียนวัดโนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

             1. ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยนำเทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 

  สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

             2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  และสร้างภาคีเครือข่าย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของ

  ชุมชนในการจัดการและพัฒนาการศึกษา

             3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

  รู้จักไตร่ตรองตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

             4. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์สืบสาน

  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย  และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ 

  ดนตรี กีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

             6. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ  จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้

  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

             7. ส่งเสริมการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  มีการประกันคุณภาพภายในอย่าง

  เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

   

  เป้าหมาย  (Goals)

             1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวน

  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

             2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐาน  และมีภาคีเครือข่าย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและพัฒนาการศึกษา

             3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักไตร่ตรอง  ตัดสินใจ

  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

             4. ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี

  ความเป็นไทย และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             5. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

  และเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

             6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ  จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียน

  การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

             7. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  มีการประกันคุณภาพภายในอย่าง

  เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:32:52 น.

โรงเรียนวัดโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119500 อีเมล์: nonsumran2558@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรประไพ แผ้วพลสง โทรศัพท์: 0885036680 อีเมล์: nonsumran2558@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]