โรงเรียนวัดโนนสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (Vision)

               โรงเรียนวัดโนนสำราญ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานของ

    ความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:32:52 น.

โรงเรียนวัดโนนสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044119500 อีเมล์: nonsumran2558@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรประไพ แผ้วพลสง โทรศัพท์: 0885036680 อีเมล์: nonsumran2558@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]