โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

               โรงเรียนเรืองทองสามัคคี  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเรือง  ตำบลโคกล่าม   อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตั้งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอลำปลายมาศ  ตามเส้นทางคมนาคมเป็นระยะทาง  12 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 46 กิโลเมตร    เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ.  2483  ชื่อแรกชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสาหร่าย12 (วัดห้วยปิดทอง)” ขึ้นอยู่กับอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายบุญพงษ์ แก้วเพชร ครั้งแรกเปิดสอนเพียงชั้นมูลเพียงชั้นเดียว  ต่อมาเมื่อวันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2484  โรงเรียนได้ไปสังกัดอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  และต่อมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน  พ.ศ. 2484 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสะอาด 4(วัดห้วยปิดทอง)” อาคารเรียนตั้งอยู่ที่บ้านหนองตาเรือง  ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร  เนื่องจากที่เดิมคับแคบ โดยชาวบ้านหนองตาเรืองได้บริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  โดยชาวบ้านหนองตาเรืองเป็นผู้บริจาคที่ดินให้แก่ทางโรงเรียน ต่อมานายแสง  โสรัมย์  ศึกษาธิการอำเภอลำปลายมาศ  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกสะอาด2(บ้านหนองตาเรือง)”  ต่อมาปี2497  กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านหนองตาเรือง”

             ในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1ฉ  จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  และต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 3 ห้อง รวมงบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง 330, 000 บาท

           ในปีงบประมาณ  2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26  จำนวน 1 หลัง 4 ที่  งบประมาณ  40,000  บาท    และในปีเดียวกันนี้เอง คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองชุมชน  ได้พร้อมใจกันเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและ  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนเรืองทองสามัคคี” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2529

           ในปีงบประมาณ 2530 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.202/26  พื้นที่ 120 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 200,000 บาท  และในปีนี้เองโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน 1 ชุด  งบประมาณ 35,965  บาท

             ในปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้ส่งวงดนตรีไทยเข้าประกวดในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  45  ที่จังหวัดอุบลราชธานี   ได้รับรางวัลชนะเลิศ

              ในปีงบประมาณ  2540  คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ได้จัดหางบประมาณและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ซึ่งประกอบด้วย  สนามวอลเลย์บอล  สนามเซปักตะกร้อ   สนามเปตอง  และลานยืนเคารพธงชาติ   ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยงบประมาณทั้งสิ้น  120,000  บาท

                 ปีงบประมาณ   2542  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช.601/26   จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  110,000  บาท

                  ปีงบประมาณ 2545  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารแบบ  สปช.601/26  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 90,900  บาท

                  ปีงบประมาณ  2547 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารเชสแบงค์  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 10 เครื่องและคุณสายฝน 

  หมั่นสนาม  และคณะจากโรงเรียนนานาชาติ  จัดกิจกรรมค่อยอาสาที่โรงเรียนได้บริจาคสนามเด็กเล่นให้แก่ทางโรงเรียนจำนวน  1 ชุด  มูลค่า 26,000  บาท  เครื่องเสียง  1 ชุด  มูลค่า  10,000  บาท

                   ปีงบประมาณ  2548  นักศึกษาสถานศึกษาเคมีปฏิบัติร่วมกับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัด   ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  ที่โรงเรียนโดยได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)  ให้แก่โรงเรียน  ขนาดกว้าง  8 เมตร  ยาว 16 เมตร  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  280,000 บาท  โดยใช้แรงงานจากผู้ปกครองในชุมชนและได้มีการส่งมอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2548  และในปีเดียวกันนี้เองโรงเรียนได้รับอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  1 ชุด  เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตั้งจานดาวเทียมตามโครงการ

  Moe – Net เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตในการบริหารและการเรียนการสอน

                   ปีงบประมาณ  2549 โรงเรียนได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้  “โรงครัว” สำหรับประกอบอาหารและใช้ในการเรียนกลุ่มการงานอาชีพ ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างจากการระดมทรัพยากรเป็นเงิน 45000 บาท

                    ปีงบประมาณ  2550 โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติทุกสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ   ระดับเขตพื้นที่และระดับกลุ่ม  และในปีนี้โรงเรียนได้จัดระดมทรัพยากร  โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม   ได้งบประมาณ 419,999  บาท  ก่อสร้างอาคารสำนักงานครู  1 หลัง 3 ห้อง  เป็นห้องสำนักงานครูและห้องอินเตอร์เน็ต

                   ปีงบประมาณ  2553 โรงเรียนได้จัดหา จัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมโดยระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ให้เป็นห้องสมุดและใช้จัดกิจกรรมนักเรียน (เทพื้น /ปูกระเบื้อง/ติดฟ้า/ติดพัดลม)    ซ่อมแซม ปรับปรุงศาลาหน้าอาคารเรียน ใช้เป็นที่พักผ่อน(ปูกระเบื้อง) โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เป็นเงิน 76,003 บาท ระยะดำเนินการ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553  ถึง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

                   ปีงบประมาณ  2554 โรงเรียนได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมปรับถมที่ข้างสำนักงานครูเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการงานพื้นฐานอาชีพฯ  โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เป็นเงิน 54,684 บาท ระยะดำเนินการเดือน กันยายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2554     และระดมทุนครั้งสำคัญโดยจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่13 เมษายน พ.ศ. 2554  ได้งบประมาณทั้งสิ้น 571,087  บาท ได้ดำเนินการดังนี้

  จัดทำลานจัดกิจกรรม(หน้าอาคารเรียน) ,ปูกระเบื้องห้องเรียน-ระเบียง ,ติดตั้งรางน้ำ, จัดทำร่องน้ำ ,ถมที่หลังอาคารเรียนใช้ปลูกผักหรือทำเกษตร , จัดทำห้องน้ำข้างสำนักงานครู,ซื้อเก้าอี้ 50  ตัว,ตู้เชื่อม และอื่นๆ

                   ปีงบประมาณ  2555 โรงเรียนได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมปูกระเบื้องลานจัดกิจกรรมหน้าอาคารเรียน จัดทำห้องประชาสัมพันธ์และสหกรณ์โรงเรียน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ฯพณฯโสภณ-ส.ส.อารียาภรณ์ ซารัมย์เป็นเงิน 50,000 บาทและระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจากคณะครู , ชุมชน เพื่อทาสีอาคารเรียนและอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง

                  ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  73  คน  นักเรียนชาย 38 คน  นักเรียนหญิง  35 คน  มีครูทั้งหมด  5  คน  ปัจจุบันมี นายประยงค์  โล้เจริญรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08 6059 5818 อีเมล์: http : // school.obec.g
เว็บมาสเตอร์:: นายประจักษ์ ปาปะเก โทรศัพท์: 0854178873 อีเมล์: juk.2514@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]