โรงเรียนเรืองทองสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน

                                 ปญญา  โลกฺสฺมิ  ปฺชฺโชโต     

                                ปัญญา  คือ แสงสว่างในโลก

  วิสัยทัศน์

                  ภายในปี 2558 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี และชุมชนท้องถิ่น  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เข้าสู่มาตรฐานสากล  เน้นพื้นฐานการประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร   การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 08 6059 5818 อีเมล์: http : // school.obec.g
เว็บมาสเตอร์:: นายประจักษ์ ปาปะเก โทรศัพท์: 0854178873 อีเมล์: juk.2514@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]