โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านโคกสูง

   

  โรงเรียนบ้านโคกสูง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลผไทรินทร์   อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บนถนนสายลำปลายมาศ -  หนองกี่   มีพื้นที่ที่ใช้ในการทำการเรียนการสอน   10 ไร่  3   งาน   57 ตารางวา   พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ  ห่างจากอำเภอลำปลายมาศไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง    20  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นระยะทาง  54   กิโลเมตร   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมย์    เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีครูจำนวน  5  คน ผู้บริหาร 1  คน ครูอัตราจ้าง 2  คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน และ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  83   คน

   

             โรงเรียนบ้านโคกสูง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา    ก่อตั้งเมื่อ ปีพุทธศักราช 2505  ครั้งแรกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน  จำนวน8 ไร่ 3 งาน  ต่อมา ทางโรงเรียนได้จัดซื้อเพิ่มเติมอีก  ปัจจุบันมีที่ดิน จำนวน 10  ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา  เมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จแล้ว จึงได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านโคกสูง เปิดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับดังนี้

            1  นายจรูญ  พนาจันทร์   เป็นครูใหญ่   ปี พ.ศ.  2505-2506

            2. นายมงคล  ละเอียด      ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ปี พ.ศ. 2506-2512

            3. นายเลื่อน  บุญเพชร      เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ.  2512-2513

            4. นายเลียม  วิชิต         เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2513-2533

            ต่อมาทางโรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสูง ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            5. นายอวยพร  ศรีภา  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2534-2537

            6. นายนพดล  ศรีคงอยู่  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม 2537 –ตุลาคม 2550 ต่อมา  ในปี พ.ศ. 2543  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน “

            7. นายสมบูรณ์ ทานนท์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม 2551 - 7 พฤศจิกายน 2560
            8. นายสมชาย  บุตรฒิยากรัด  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
            9. นายจินดา  พลอ่อน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงปัจจุบัน

            ในปีการศึกษา  2521  ทางราชการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2521 ดังนั้น  ในปีการศึกษา 2521  โรงเรียนจึงได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของราชการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

            ในปีการศึกษา 2527  โรงเรียนบ้านโคกสูง เปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเด็กเล็ก)  และได้รับการอนุมัติให้ตามโครงการชุมชนที่ใช้ภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย จึงเริ่มมีการเปิดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

                     ในปีการศึกษา 2534  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และดำเนินการสอนจนครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2539  ตามลำดับดังนี้

                     ปีการศึกษา  2534   เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

  ปีการศึกษา  2535   เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2

  ปีการศึกษา  2536   เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3

  ปีการศึกษา 2537   เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4

  ปีการศึกษา  2538   เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-5

  ปีการศึกษา  2539   เปิดทำการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

            ในปีการศึกษา 2538  ทางราชการได้เปลี่ยนการจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก เป็น “ชั้นอนุบาล “ โดยเปิดการจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล 1  และอนุบาล2 จนกระทั่งทุกวันนี้

            ในปีการศึกษา 2544 ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

            ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนบ้านโคกสูง  ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 14:32:27 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]