โรงเรียนบ้านโคกสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  ๑. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒. สร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ

  ๓. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 14:32:27 น.

โรงเรียนบ้านโคกสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044630330 อีเมล์: bankoksung55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทัศพร บุญเจริญ โทรศัพท์: 044119514 อีเมล์: tad-love@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]